Regulaminy - Hotel Szarlota
Szarlota Kompleks Wypoczynkowy
left
right
Dorosłych
-
+
Wiek 3-5 dziecko
-
+
Zamknij
Wybierz

Napisz do nas

Jak dojechać?

+48 58 686 77 55

Rezerwuj online

Kup voucher

Rezerwuj kręgle/bilard

Regulaminy

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY OCHRONY MAłOLETNICH

PROCEDURY OCHRONY MAŁOLETNICH W KW SZARLOTA

Preambuła

Mając na uwadze treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w szczególności wynikający z niej obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przez podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich oraz uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia, KW Szarlota przyjmuje niniejszy dokument jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w hotelu, dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.

Politykę ochrony dzieci w naszym Kompleksie będziemy realizować poprzez niniejsze zasady.

 1. KW Szarlota Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
 2. KW Szarlota Sp. z o.o. uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.
 3. KW Szarlota Sp. z o.o. w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.
 4. KW Szarlota Sp. z o.o. zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiekcie może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.
 5. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja dziecka przebywającego w obiekcie i jego/jej relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w obiekcie. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie.

 

Procedura w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 1. Zawsze, kiedy jest to możliwe, pracownicy dokonają identyfikacji dziecka i jego/jej relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w obiekcie.
 2. W sytuacjach nietypowych i/lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia dziecka, identyfikacja przeprowadzona zostanie obowiązkowo przez pracownika recepcji.
 3. Aby dokonać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie pracownik recepcji:
  1. Zapyta o tożsamość dziecka oraz o relację dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do Kompleksu lub w nim przebywa. W tym celu poprosi o dokument tożsamości dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem w obiekcie. Wykaz przykładowych dokumentów został wskazany w przypisie poniżej. W przypadku braku dokumentu tożsamości poprosi o podanie danych dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL).
  2. W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo dziecka i osoby dorosłej pracownik zapyta o tę relację osobę dorosłą oraz dziecko.
  3. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, pracownik recepcji zapyta ją czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z dzieckiem (np. pisemne oświadczenie).
  4. Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców zostanie poproszona o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie dziecka w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu dziecka i/lub wskazania relacji pracownik recepcji wyjaśni, że procedura ta służy zapewnieniu dzieciom korzystającym z KW Szarlota bezpieczeństwa.
 5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że dziecko jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 6. W przypadku gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego i pracowników ochrony (o ile są w tym czasie na terenie obiektu). Aby nie wzbudzać podejrzeń, można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na tyłach recepcji, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z dzieckiem w holu, restauracji lub innym miejscu.
 7. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją personelu i nie zostawać sami.
 8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
 9. W przypadku, gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka.
 10. W przypadku, gdy świadkami nietypowych i/lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów KW Szarlota np. serwis sprzątający, obsługa pokoi, pracownicy baru i restauracji, strefy relaksu, ochrony i in., powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.
 11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

 

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje wtedy, gdy:
  1. dziecko ujawniło pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
  2. pracownik zaobserwował krzywdzenie,
  3. dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.
 3. W tej sytuacji należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
 5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu policji.
 7. Po odbiorze dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
 8. Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.

Zatrudnianie osób do pracy z dziećmi

 1. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi muszą być dla nich bezpieczne, co oznacza m.in., że ich historia zatrudnienia powinna wskazywać, że nie skrzywdziły w przeszłości żadnego dziecka.
 2. Każdą osobę zatrudnianą przez KW Szarlota do prac związanych z edukacją, wypoczynkiem i opieką nad dziećmi należy obowiązkowo sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzenie osoby w Rejestrze odbywa się poprzez wydruk wyników wyszukiwania osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym, który następnie wkładany jest do akt osobowych osoby sprawdzanej. Sprawdzenie należy powtarzać co roku.
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do pracy z dziećmi, w tym osoby, które mogą mieć potencjalny kontakt z dziećmi, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i o nietoczeniu się postępowań o czyny przeciwko dzieciom.

Słowniczek:

Na potrzeby tego dokumentu zostało doprecyzowane znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.
 2. Obca osoba dorosła to każdy człowiek powyżej 18 roku życia, który nie jest dla dziecka jego rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Krzywdzenie dziecka oznacza popełnienie na jego szkodę przestępstwa.
 4. Przestępstwo na szkodę dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom (np. Wykorzystywanie seksualne z art. 200 kodeku karnego). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia, przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego), seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk), seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk), seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk), grooming (uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość - art. 200a kk).
 5. Pracownikiem zatrudnionym do pracy z dziećmi, którego należy sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jest każda osoba przyjęta do wykonywania tego typu obowiązków, w tym osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną, praktykant, stażysta i wolontariusz, niezależnie od obywatelstwa i wieku tej osoby.

Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 roku.

Informacja RODO

dla Gościa w KW Szarlota sp. z o.o. Obowiązujący od 25.05.2018r.

25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będziemy my: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota spółka z o.o. z siedzibą w Szarlota (dalej będziemy używać skrótu „KW SZARLOTA„) oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej będziemy używać skrótu „KW SZARLOTA„), jak również nasi zaufani partnerzy czyli podmioty niewchodzące w skład KW SZARLOTA ale będące naszymi partnerami, (np. BOOKING, HRS) oraz inne biura podróży z którymi stale współpracujemy (dalej będziemy używać skrótu „Zaufani Partnerzy„). Najczęściej ta współpraca ma na celu dostarczaniu najświeższych informacji o naszych usługach promocjach itp. , które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez KW SZARLOTA, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
 • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
 • pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę zaznacz przycisk „zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług *KW SZARLOTA, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji „desktop”, jak i „mobile”, w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych *Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez *KW SZARLOTA, oraz *Zaufanych Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (wszystkie definicje oznaczone symbolem „*” opisane są w polityce prywatności).

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kompleks Wypoczynkowy Szarlota

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964.;
 2. celem przetwarzania jest:
 • obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  1. dane osobowe przechowywane będą:
   • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
   • dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
   • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
   • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
   • w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
  2. odbiorcami danych osobowych mogą być:
   • zewnętrzne biuro rachunkowe;
   • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
   • firmy świadczące usługi marketingowe;
   • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
   • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
   • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
   • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
  6. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA lub drogą e-mailową pod adresem: inspektorochronydanych@szarlota.pl;
  7. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 

Pokoje Hotelowe / Domy Kaszubskie  / Domki Charlotta  /Dom Tarasowy / Domki Leśne

 1. Pokój w hotelu /domek wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00. Nie zdanie karty /kluczy /zegarka zgodnie z obowiązującą dobą hotelową spowoduje naliczenie kary w wysokości 50 PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 3. Osoby przebywające na terenie Kompleksu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt Ich w Kompleksie możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 09:00 w dniu wyjazdu.
 6. Kompleks uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Na wniosek osoby wynajmującej pokój /domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba. Wymagana jest jednak zgoda Recepcji oraz osoba ta musi dokonać formalności meldunkowych.
 8. W przypadku opóźnienia przyjazdu, bądź wcześniejszego wyjazdu Kompleks nie zwraca równowartości za utracone świadczenia. Powyższe dotyczy również utraty prawa do posiłków za niewykorzystane dni.
 9. Opiekunem Gościa jest Recepcja – telefon wewnętrzny numer 100.
 10. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Kompleks ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju w przypadku pokoju hotelowego, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń.
 12. Na życzenie Gościa Kompleks świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem bądź podróżą, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu /domku, przechowywanie bagażu.
 13. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia w dniu przyjazdu stanu wyposażenia pokoju /domku i niezwłocznego powiadomienia Recepcji w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń. Gość oraz osoby wymienione w pkt. 3 ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody. Należność za straty reguluje się w Recepcji.
 14. Odpowiedzialność Kompleksu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 15. Gość nie może przekazywać /podnajmować pokoju /domku osobom trzecim nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach /domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju /domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do komputerów.
 17. Palenie tytoniu w pokojach /domkach, klatkach schodowych i holu recepcyjnym jest zabronione. Koszt odświeżenia pomieszczenia to 500 PLN
 18. Przy rezerwacjach Kompleks zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 – 1000 PLN (dotyczy osób poniżej 26 r.ż.).
 19. Opłata klimatyczna wynosi 3 PLN/ doba /osoba dorosła i uiszczana jest wyłącznie gotówką w Recepcji.
 20. Do dyspozycji Gości na terenie Kompleksu są dwie strefy parkingowe – nieodpłatna (parking główny) oraz odpłatna 35 PLN /doba – miejsca usytuowane przy budynku hotelowym. KW Szarlota nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, bądź pojazdu należącego do innego Gościa.
 21. Samochody parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych zostaną odholowane na koszt właściciela.
 22. Na terenie Kompleksu dozwolone jest przebywanie zwierząt odpłatnie ( 200 PLN /pobyt, niezaleznie od długości pobytu) z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy.Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz swobodnego poruszania się zwierząt. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów. Za wszelkie zniszczenia terenu oraz materialne szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom oraz być pozostawione samemu przez dłuższy okres czasu w pokoju lub na balkonie. W w/w przypadkach Kompleks zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju /domku, wyprowadzenia psa i doliczenia opłaty 500 PLN do kosztów pobytu. W przypadku pokoi hotelowych zwierzęta mogą przebywać w wybranych pokojach, po wcześniejszych ustaleniach z Recepcją.
 23. W pokoju /domku zabronione jest przechowywanie broni, amunicji oraz ładunków niebezpiecznych.
 24. Kompleks może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa zostaną odesłane na Jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Kompleks zobligowany jest do przechowania tych przedmiotów przez okres trzech miesięcy. Po upływie tego terminu przedmioty te zostaną przekazane na cele charytatywne lub do utylizacji.
 26. W Kompleksie w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje cisza nocna z wyłączeniem imprez organizowanych przez Kompleks. Zachowanie osób korzystających z usług Kompleksu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji KW Szarlota oraz pod numerami telefonu: 58/ 686 77 55 lub nr 100.
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Kompleks może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne szkody oraz opuszczenia terenu Kompleksu.
 28. Gość oraz osoby wymienione w pkt. 3 zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych, p.pożarowych oraz innych obowiązujących na terenie obiektu.W razie ich rażącego lub uporczywego naruszania KW Szarlota może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym wszystkie koszty z tym związane obciążają Gościa. W takim przypadku Gościowi nie przysługuje również zwrot opłaty za pobyt.
 29. Rozpalanie grilla na terenie Kompleksu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 30. Plac zabaw dla dzieci poniżej 12 lat przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Recepcja.
 32. Wystawianie faktury VAT – prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury, co skróci czas oczekiwania w dniu rozliczenia.
 33. Zaleca się opłacenie pobytu najpóźniej dzień przed wyjazdem, co skróci czas wymeldowania.

 

Warunki Rezerwacji

 1. Kompleks Wypoczynkowy Szarlota spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dalej zwaną KW SZARLOTA przyjmuje rezerwacje dokonane przez klienta:
  – telefonicznie,
  – elektronicznie w formie e-mail,
  – osobiście,
 2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą KW SZARLOTA.
 3. By kontakt z KW SZARLOTA mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych(formularz kontaktowy), a następnie podanie przez klienta:
  – imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja
  – terminu pobytu
  – ilości osób
  – kontaktowego numeru telefonu klienta
  – używanego na co dzień konta poczty e-mail klienta.
 4. Po zakończeniu kontaktu KW SZARLOTA, o ile może spełnić wymagania klienta, prześle na otrzymany od klienta adres e-mail: ofertę i jej warunki. Powyższe jest równoznaczne z przyjęciem przez KW SZARLOTA rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
  KW SZARLOTA podaje ceny w złotych polskich, ceny zawierają podatek VAT w wysokościach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 5. Warunkiem koniecznym gwarancji rezerwacji pobytu jest wpłacenie przez klienta zadatku na rachunek KW SZARLOTA. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podana jest każdorazowo w ofercie wysłanej przez hotel na e-mail klienta. Zadatek jest nie niższy niż 30% wartości rezerwacji. Rabaty uwzględniane w rezerwacji nie sumują się.
 6. W uzasadnionych przypadkach KW SZARLOTA wyznaczy termin do którego klient zobowiązany jest wpłacić zadatek a konto rezerwacji pobytu.
 7. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym KW SZARLOTA lub data wpływu gotówki lub płatności kartą w KW SZARLOTA.
 8. KW SZARLOTA kwituje otrzymaną wpłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W przypadku braku zadatku na koncie KW SZARLOTA w wyznaczonym terminie – KW SZARLOTA nie jest związany z zapytaniem klienta.
 10. Od daty wpływu zadatku na konto KW SZARLOTA rezerwacja klienta staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. KW SZARLOTA i klienta.
 11. Pozostałą kwotę za pobyt w KW SZARLOTA klient wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji KW SZARLOTA przed rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między KW SZARLOTA, a klientem na pobyt wg zamówienia.
 12. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu przed rozpoczęciem pobytu – stanowi odstąpienie klienta od rezerwacji. KW SZARLOTA zachowa wpłacony zadatek.
 13. KW SZARLOTA ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości 50% wartości ceny pobytu – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana klientowi w dniu zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju zajmowanym przez klienta – kaucja jest pomniejszana o wartość stwierdzonych strat.
 14. Odmowa przez klienta złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji, stanowi odstąpienie od rezerwacji. KW SZARLOTA zachowa wpłacony zadatek.
 15. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji wygasa w dniu wyjazdu klienta z KW SZARLOTA, nie później niż terminie podanym w zamówieniu.

* Rezerwacja wstępna – niegwarantowana
– to rezerwacja, którą KW SZARLOTA będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w KW SZARLOTA.

** Rezerwacja potwierdzona – gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.

Warunki Anulowania Rezerwacji

 1. Anulacji pobytu klient może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości e-mail wysłanej na adres recepcja@szarlota.pl pod rygorem nieważności.
 3. Anulacja rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej nie jest wymagana. Niemniej informacja o tym ułatwi pracę recepcji KW SZARLOTA, a Państwa uprzejmość w tym zakresie wzbudzi naszą wdzięczność.
 4. Anulacje pobytu przez klienta po wpłacie zadatku
  – w przypadku anulacji pobytu na 60 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – KW SZARLOTA zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w kwocie 35 zł;
  – w przypadku anulacji pobytu dokonanej na mniej niż 60 dni przed datą planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi KW SZARLOTA wpłacony zadatek zatrzyma.
 5. KW SZARLOTA może jednak zaproponować klientowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 90 dni, w miarę dostępności wolnych pokoi.
 6. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy ZMIANA TERMINU – nie może dotyczyć Pakietów okazjonalnych typu : Wielkanoc, Długi Weekend Majowy, Długi Weekend Czerwcowy, Długi Weekend Listopadowy, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet. – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
 7. Zmiana terminu pobytu o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez KW SZARLOTA oraz możliwości dokonania zmiany. KW SZARLOTA zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać KW SZARLOTA na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże KW SZARLOTA.
 8. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w KW SZARLOTA do godziny 20:00 bez wcześniejszej informacji odnośnie późniejszego przyjazdu, KW SZARLOTA zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty zadatku, którą wpłaciła osoba rezerwująca. Dodatkowo ma prawo do odsprzedania pokoju innej osobie, która jest zainteresowana pobytem w KW SZARLOTA w tym terminie.
  W przypadku gdy Gość mimo potwierdzenia późniejszego przyjazdu po godzinie 20:00 nie pojawi się w KW SZARLOTA do dnia następnego jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości pierwszej doby hotelowej.
 9. Anulowanie rezerwacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie dokumentowej – wiadomości e-mail wysłanej na adres recepcja@szarlota.pl pod rygorem nieważności.
 10. W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, KW SZARLOTA nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 11. Spory między klientem, a KW SZARLOTA rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby KW SZARLOTA .

* Rezerwacja wstępna – niegwarantowana
– to rezerwacja, którą KW SZARLOTA będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w KW SZARLOTA.

** Rezerwacja potwierdzona – gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.

* Rezerwacja wstępna – niegwarantowana
– to rezerwacja, którą KW SZARLOTA będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku a konto pobytu w KW SZARLOTA.

** Rezerwacja potwierdzona – gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie.

Regulamin dla płatności w sytemie Espagolink

Regulamin dla płatności w sytemie Espagolink

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SZARLOTA.PL I PŁATNOŚCI ESPAGOLINK

3. WARUNKI REZERWACJI I ZAWARCIA UMOWY

4. KONTAKT Z KOMPLEKSEM WYPOCZYNKOWYM SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. i SZARLOTA.PL

5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH SZARLOTA.PL

6. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9. PRAWA AUTORSKIE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem KW Szarlota i Szarlota.pl jest Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Spółka z o.o., posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Spółka z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911353964 , REGON: 810570242, adres poczty elektronicznej: recepcja@szarlota.pl , numer telefonu kontaktowego: +48 586867755, +48 601676009.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z rozwiązania płatniczego Pay by link - EspagoLink .Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów lub osób fizycznych, o których mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie płatności Espagolink w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, podobnie jak składanie Rezerwacji, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego określający w szczególności zasady korzystania z Usług Elektronicznych, w tym warunki składania Rezerwacji.

SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SZARLOTA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://szarlota.pl

REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w treści Rezerwacji. Rezerwacja może zostać złożona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UMOWA – umowa zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą na podstawie uprzednio złożonej Rezerwacji, której przedmiotem jest zapewnienie Klientowi krótkoterminowego zakwaterowania, innego niż do celów mieszkalnych, w KW Szarlota wraz z możliwością zaoferowania, w obrębie tego obiektu, innych dodatkowych usług związanych z pobytem Klienta.

REGULAMIN KW SZARLOTA– regulamin KW Szarlota określający w szczególności zasady pobytu, w tym prawa i obowiązki gości oraz kwestie odpowiedzialności właściciela KW Szarlota, który dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych w Szarlota.pl, w tym również taka, która zainteresowana jest złożeniem Rezerwacji i zawarciem Umowy z Usługodawcą.

USŁUGODAWCA – Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Spółka z o.o. mieszczący się pod adresem Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911353964 , REGON: 810570242, adres poczty elektronicznej: recepcja@szarlota.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 586867755, +48 601676009.

EspagoLink - to nowoczesne rozwiązanie płatnicze Pay by Link, za pomocą którego Nasi klienci zapłacą za zamówioną rezerwację lub usługę bezgotówkowo za pomocą wygenerowanego linku, który przeniesie ich na stronę płatności online. Oferujemy płatności kartą oraz szybkim przelewem. Pozwala to Naszym klientom płacić bezgotówkowo!

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SZARLOTA.PL I PŁATNOŚCI ESPAGOLINK

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Korzystać z serwisu internetowego i jego usług elektronicznych oraz z płatności online Espagolink na warunkach wskazanych w regulaminie może każdy usługobiorca.

Usługodawca za pośrednictwem serwisu, poczty elektronicznej i telefonicznie świadczy usługi elektroniczne polegające na udostępnianiu informacji o usługach KW Szarlota, w tym informacji o oferowanych miejscach noclegowych wraz z ich opisem i cenami zakwaterowania, a także na umożliwieniu złożenia i opłacenia rezerwacji przy pomocy płatności Espagolink przez osoby zainteresowane pobytem w KW Szarlota.

Szczegółowy opis usług elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach serwisu internetowego oraz w niniejszym regulaminie.

Korzystanie z usług elektronicznych jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie rezerwacji może prowadzić do zawarcia umowy z usługodawcą, która pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Usługobiorca jest informowany z wyprzedzeniem telefonicznie, mailowo oraz na stronach serwisu o wszelkich opłatach wynikających ze składanej rezerwacji.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego jak i dokonywania rezerwacji mailowo i telefonicznie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy, innych usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania i przekazania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania serwisu internetowego oraz email do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się także podejmowania jakichkolwiek działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz płatnościami Espagolink: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: mozilla firefox, opera, google chrome, safari albo microsoft edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z serwisu internetowego, poczty elektronicznej, płatności online Espagolink było dla usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z serwisu, poczty elektronicznej oraz płatnościami online Espagolink wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, usługodawca zaleca, aby usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

 

 

WARUNKI REZERWACJI I ZAWARCIA UMOWY

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz mailowo i telefonicznie możliwe jest dokonanie przez Klienta Rezerwacji pobytu w KW Szarlota zgodnie z ofertą noclegową prezentowaną na stronach Szarlota.pl oraz zakup biletów na wydarzenia specjalne.

Serwis Internetowy ma na celu ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji i zawarcia Umowy o korzystanie z usług KW Szarlota. Złożenie Rezerwacji i zawarcie Umowy może nastąpić zgodnie z wyborem Klienta także na inne prawnie dopuszczalne sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Niezależnie od miejsca i formy kontaktu z Klientem, Umowa zawierana jest zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, w szczególności w trybie ofertowym, tj. na skutek przyjęcia otrzymanej Rezerwacji przez Usługodawcę po potwierdzeniu Klientowi dostępności wybranego pokoju w interesującym go okresie pobytu. O ile Klient i Usługodawca nie uzgodnioną inaczej, Umowa zawarta w takiej formie podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu, udostępnianego Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się Umową, a samo zawarcie Umowy potwierdzone zostaje przez Usługodawcę utrwaleniem ustaleń w wiadomości przesłanej do Klienta drogą poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje o dostępnych pokojach i ich wyposażeniu, cenach zakwaterowania oraz usługach dodatkowych podane są Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danego pokoju przed rozpoczęciem składania Rezerwacji oraz w ofertach mailowych ( rabaty uwzględniane w rezerwacjach nie sumują się).

Cena zakwaterowania uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych możliwych kosztach (np. zadatku), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w chwili wyrażenia woli złożenia Rezerwacji.

Procedura zawarcia Umowy oraz dokonania płatności za pośrednictwem Espagolink przebiega standardowo w następujący sposób:

Zawarcie Umowy możliwe jest po uprzednim złożeniu Rezerwacji za pomocą wiadomości email lub telefonicznie z potwierdzeniem email.

Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą, z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie składania Rezerwacji podana została informacja o zadatku, warunkiem przyjęcia Rezerwacji Klienta jest wpłata przez Klienta zadatku w wysokości podanej w trakcie składania Rezerwacji. Zadatek powinien zostać wpłacony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili złożenia Rezerwacji. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą zaksięgowania zadatku na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Usługodawcy. W przeciwnym razie Rezerwacja nie dojdzie do skutku, a Klient w celu złożenia Rezerwacji powinien ponowić cały proces w taki sam sposób, jak za pierwszym razem.

Zapłata należności wymagalnych w chwili złożenia Rezerwacji (np. zadatek) możliwa jest za pomocą

płatności Pay by link – Espago link.

Klient dostaje email dotyczący płatności Espago link oraz z drugi email z potwierdzeniem wstępnym.

Email dotyczący płatności Espago link zawiera Numer rezerwacji, nazwisko i imię gościa, kwotę zadatku, termin płatności oraz kod weryfikacyjny.

Po naciśnięciu zielonego przycisku „PŁACĘ” lub kliknięciu w podany pod przyciskiem link zaczynający się od https://espagolink.com/pl/.... Zostajemy przeniesieni do formularza w którym wpisujemy otrzymany w tym emailu kod weryfikacyjny, zatwierdzając przyciskiem „WERYFIKUJ”. Pojawiają się wszystkie dane zawarte w emailu dotyczące rezerwacji z prośbą o akceptację warunków regulaminu usługi i płatności (niniejszy tekst). Po zaakceptowaniu i kliknięciu „Przejdź do płatności” otwiera nam się kolejny formularz gdzie znajduje się informacja, że płatność dokonujemy na rzecz KW Szarlota, wartość zadatku oraz miejsce do wprowadzenia danych karty kredytowej by zrealizować płatność po kliknięciu na przycisk „PŁACĘ”.

Drugim emailem, który klient otrzymuje jest potwierdzenie wstępne, które zawiera dane klienta wraz z danymi rezerwacji, wartość zadatku, konto bankowe na które można wpłacić zadatek oraz link do szybkiego wpłacenia tego zadatku przez Espagolink.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej drogą elektroniczną Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Szarlota.pl przed dokonaniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6 lit. d) wyżej. Treść Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Szarlota.pl.

Umowa zostaje zawarta na okres pobytu podany w przyjętej Rezerwacji Klienta. Klient obowiązany jest do opuszczenia pokoju będącego przedmiotem Umowy najpóźniej przed końcem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu wskazanego w Rezerwacji. Przedłużenie Umowy możliwe jest za zgodą Usługodawcy w przypadku, gdy wybrany pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta, a także po dopłaceniu ceny zakwaterowania za dodatkowy okres pobytu.

Pozostała część ceny zakwaterowania (po odliczeniu wpłaconego zadatku) oraz inne możliwe koszty, o których Klient został poinformowany w trakcie składania Rezerwacji, płatne są gotówką, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, za pomocą BLIK lub kartą płatniczą w pierwszym dniu pobytu przy zakwaterowaniu Klienta.

Klient uprawniony jest do korzystania z wynajętego pokoju tylko w okresie, na jaki została zawarta Umowa, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym pozostałych gości. Klient obowiązany jest zaznajomić się ze szczegółowymi zasadami pobytu udostępnianymi przez Usługodawcę na stronach Szarlota.pl, w tym z zasadami obowiązującymi dla wybranego przez siebie rodzaju pokoju. Dodatkowe warunki pobytu w KW Szarlota znajdują się w Regulaminie KW Szarlota dostępnym na stronach Serwisu Internetowego. Regulamin KW Szarlota stanowi integralną część zawieranej Umowy i Klient ma obowiązek zapoznać się z nim przed złożeniem Rezerwacji.

KONTAKT Z KW SZARLOTA I SZARLOTA.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: recepcja@szarlota.pl) oraz telefon (+48 58 686 77 55, +48 601 676 009), za pośrednictwem których można wymieniać z usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Szarlota.pl. usługobiorcy mogą kontaktować się z usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z podanych na wstępie regulaminu danych kontaktowych.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH SZARLOTA.PL

Niniejszy punkt 5. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji dotyczących Serwisu Internetowego, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Rezerwacji oraz pozostałych zgłoszeń związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Reklamacja może zostać złożona na przykład:

pisemnie na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Spółka z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@szarlota.pl.

Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

W pozostałych przypadkach nieujętych w pkt. 7.1 Regulaminu oraz art. 38 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta, Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, liczy się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@szarlota.pl lub też pisemnie na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Spółka z o.o., Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna;

Warunki wysokości zwrotu przy rezygnacji z pobytu, który będzie dokonany na podane mailowo konto bankowe:

Przy rezygnacji z pobytu na 60 lub więcej dni przed zarezerwowanym terminem: potrącamy koszty manipulacyjne 35 zł (od pokoju lub domku) od kwoty zadatku.

Przy rezygnacji z pobytu na mniej niż 60 dni przed zarezerwowanym terminem: potrącamy 100% zadatku.

Przy rezygnacji z zakupionego biletu na wydarzenie specjalne w dowolnym terminie : potrącamy 100% zadatku.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 9. regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie klienta lub usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto niniejszy punkt regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą klienta lub usługobiorcy będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] kodeksu cywilnego, to jest zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie regulaminu nie jest niedozwolone.

Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od jakiejkolwiek umowy zawartej z usługobiorcą na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do usługodawcy.

Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania rezerwacji. W zakresie weryfikacji usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. w czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, usługodawca uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia rezerwacji lub wykonania zawartej umowy na czas trwania weryfikacji.

Odpowiedzialność usługodawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny zakwaterowania z tytułu umowy, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez usługobiorcę/klienta w stosunku do usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy lub niezwiązanych bezpośrednio z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia z nim umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Usługodawca nie ponosi wobec usługobiorcy/klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą usługodawcy.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą/klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

PRAWA AUTORSKIE

. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. ochrona przyznana serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Znaki handlowe usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

zmiana regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany sposobów i terminów płatności; dodania, usunięcia lub zmiany usług elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną strony internetowej usługodawcy, jego usług elektronicznych i usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi usługobiorców; zmiany danych usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorcy/klienta przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, a przede wszystkim zmiany nie będą miały wpływu na już składane i złożone rezerwacje oraz zawarte, realizowane i wykonane umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu jakichkolwiek umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. w wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. dz.u. z 2020 r. poz. 344); ustawy o prawach konsumenta; prawa autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

*****

Regulamin płatności przetwarzanych w systemie płatności Espagolink dokonywanych na rzecz KW Szarlota v. 1.00 08.02.2024

 

Regulamin sprzedaży usług przez koszyk szarlota.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym w domenie szarlota.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. Ustawa Kodeks Cywilny
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący w domenie internetowej szarlota.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
  2. KW SZARLOTA lub Sprzedawca – KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964, będąca właścicielem Sklepu;
  3. Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie;
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Towar lub Towary – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
  6. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
  7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a KW SZARLOTA,
  8. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;
  9. Rejestracja – utworzenie przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie, ułatwiającego składanie Zamówień;
  10. Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
  11. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji,
  12. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy;
  13. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient;
  14. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu,
 4. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, Ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 6. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

§2

Składanie Zamówień

 1. Możecie Państwo, jako Klienci Sklepu, złożyć Zamówienie w Sklepie korzystając ze swojego Konta Klienta lub też bez potrzeby rejestracji, wypełniając formularz Zamówienia (tzw. Koszyk).
 2. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, ale ich realizacja następuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
 3. Towary w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Jeżeli Towar ma wadę, przysługują Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym, o czym piszemy także niżej.
 4. Możemy prowadzić okresowo lub jednorazowo akcje rabatowe i promocyjne wobec wybranych przez nas Klientów lub grupy Klientów. Akcje prowadzone będą według odrębnych zasad, a kiedy będzie to wymagane, na podstawie odpowiedniego regulaminu.
 5. W celu złożenia Zamówienia dokonujecie Państwo wyboru Towarów oraz określacie ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Państwa Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę składania Zamówienia.
 6. Aby zrealizować prawidłowo Państwa Zamówienie i potwierdzić wszystkie elementy zawieranej Umowy, potrzebujemy następujących Danych:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres dostawy,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia. W razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności Danych będziemy próbowali się z Państwem skontaktować, w celu weryfikacji Danych.
 8. Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia powinni Państwo kliknąć ikonę „Zamawiam i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Państwa Towary.
 9. Po wysłaniu do nas Zamówienia w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Prosimy o kontakt, jeżeli nie otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem zamówienia.
 10. Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której KW SZARLOTA zobowiązane jest dostarczyć wybrane przez Państwa Towary, a Państwo zobowiązani jesteście do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 11. Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, przelewu internetowego, korzystając z aplikacji szybkich przelewów internetowych albo przy odbiorze Towarów (płatność za pobraniem). Jeżeli nie wybrano płatności za pobraniem, rozpoczniemy realizację Zamówienia po otrzymaniu od Państwa płatności. W takim wypadku prosimy o dokonanie płatności w terminie 24 godzin od momentu otrzymania od nas potwierdzenia zawarcia Umowy, gdyż przez ten czas zarezerwujemy dla Państwa wybrane w Zamówieniu Towary. Więcej informacji o sposobie płatności znajdziesz w § 4 poniżej.
 12. KW SZARLOTA może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy zawartej przed powyższymi zmianami.Rabaty uwzględniane w rezerwacji nie sumują się.
 13. Jeżeli zamówione Towary będą niedostępne w Sklepie i nie będziemy w stanie dostarczyć ich we wskazanych terminach realizacji Zamówienia, będą mogli Państwo odstąpić od zawartej Umowy a my niezwłocznie zwrócimy zapłacone: Cenę i Koszty dostawy (jeżeli zostały poniesione).
 14. KW SZARLOTA umożliwia także złożenie zamówienia drogą mailową na adres recepcja@szarlota.pl lub telefonicznie poprzez konsultanta pod numerem 58 686 77 55. Dla tego typu zamówień obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

§3

Konto

 1. Sklep udostępnia możliwość utworzenia indywidualnego Konta Klienta, poprzez Rejestrację. Składając Zamówienia przy użyciu swojego Konta Klienta nie musicie Państwo każdorazowo podawać Danych, a także macie możliwość korzystania z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w pkt 7 poniżej.
 2. W celu założenia Konta Klienta należy dokonać Rejestracji, przy użyciu wskazanego na stronie Sklepu elektronicznego formularza rejestracyjnego.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania Zamówień za jego pośrednictwem. Powinniście Państwo podać w szczególności następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • hasło.
 4. Prosimy o podanie poprawnych, prawdziwych Danych, abyśmy mogli prawidłowo i sprawnie zrealizować składane Zamówienia.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest wybranym przez Państwa hasłem, które można zmienić korzystając z odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na stronach Konta.
 6. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to Klientów będących przedsiębiorcami, którzy udostępniają hasło w ramach struktury organizacyjnej swego przedsiębiorstwa.
 7. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwi Państwu w szczególności:
  • składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania Danych do realizacji Zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów),
  • przeglądanie historii zakupów Klienta,
  • monitorowanie stanu złożonych Zamówień,
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory można z niego korzystać. Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość aktywacyjna. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i prowadzi do zawarcia umowy
 9. Dane mogą być edytowane i poprawiane, poprzez edycję zakładki „Moje konto”. Można także uzupełnić swoje Dane w Koncie w szczególności o następujące dane:
  • adres,
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP.

§4

Płatności

 1. Płatności mogą być dokonywane przed realizacją Zamówienia (płatność z góry) lub przy jego odbiorze (płatność za pobraniem), w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności,
 2. W zakresie płatności z góry(przed realizacją Zamówienia) Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;
  2. płatność przelewem elektronicznym – opłata za zamówienie za pomocą bezpośredniego przelewu z rachunku z jednego z wybranych banków: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Smart Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank;
  3. płatność z konta PayPal – opłata za zamówienie za pomocą przelewu z konta PayPal lub karty z nim skonfigurowanej;
  4. przelew na rachunek firmowy KW SZARLOTA – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy:
   KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O.
   Szarlota 11
   83-400 Kościerzyna
   Numer konta: 78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
   Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.
  5. płatność ratalna – opłata za zamówienie za pośrednictwem systemu ratalnego Alior Raty.
 3. W zakresie płatności za pobraniem (tylko wysyłka Standard na terenie UE) – opłata za zamówienie następuje w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 4. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych (Tpay lub PayPal) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora wymaga dokonania rejestracji w wybranym serwisie płatniczym.
 5. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym KW SZARLOTA bądź otrzymania potwierdzenia zaakceptowanej płatności od zewnętrznego operatora płatniczego.
 6. Płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej) mogą być dokonywane poprzez płatność gotówką dla kuriera dla Zamówień realizowanych przez firmę kurierską.
 7. KW SZARLOTA automatycznie wystawia Fakturę VAT dla klientów którzy podają numer NIP przy składaniu zamówienia.
 8. KW SZARLOTA akceptuje metody płatności wskazane powyżej. Informacja akceptowanych o metodach płatności znajduje się także na stronie głównej Sklepu.
 9. KW SZARLOTA nie pobiera dodatkowych płatności za wybraną przez Ciebie formę płatności ponad koszty ponoszone w tym zakresie przez KW SZARLOTA.

Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.

§5

Dostawa

 1. Towar zakupiony w sklepie szarlota.pl dostarczany jest na adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
 3. W KW SZARLOTA proponujemy następujące opcje dostawy:
  1. Dostawa Standard:
   • Dostawa Standard obejmuje wysyłkę towarów na adres wskazany przez Klienta bez opcji dodatkowego rozpakowania i montażu.
   • Dostawa Standard jest DARMOWA dla wszystkich zamówień powyżej 100 zł. Koszt dostawy Standard dla zamówień poniżej 100 zł wynosi 20 zł.
   • Dostawa Standard realizowana jest na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska) na terenie Polski realizowana jest w przypadku płatności zarówno z góry (przed realizacją Zamówienia), jak i za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia),
   • Dostawa Standard (przesyłka gabarytowa) na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia,
   • Dostawa Standard (przesyłka kurierska lub przesyłka gabarytowa) w pozostałych krajach Unii Europejskiej realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
  2. Dostawa Premium:
   • Dostawa Premium obejmuje wysyłkę towarów wielkogabarytowych na adres wskazany przez Klienta, wypakowanie towaru oraz jego montaż.
   • Koszt dostawy Premium wynosi 6% wartości całego zamówienia..
   • Dostawa Premium realizowana jest tylko w przypadku towarów wielkogabarytowych.
   • Dostawa Premium na terenie Polski realizowana jest tylko w przypadku płatności z góry (przed realizacją Zamówienia), brak możliwości zapłaty przy odbiorze Zamówienia.
 4. Zamówiony Towar wysyłany jest w terminie podanym w procesie składania Zamówienia. Oraz na stronie sklepu w Koszyku zamówienia. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od naszego partnera rozliczeniowego.
 5. W przypadku Towarów, którymi dysponujemy na bieżąco, mających status „WYSYŁKA 48 H”, czas doręczenia Towarów nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia wysyłki.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji dostawy Towarów otrzymują Państwo w procesie składania Zamówienia w Koszyku, przy wybranym Towarze, a także w karcie „Podsumowanie Zamówienia”.
 7. Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (recepcja@szarlota.pl) lub telefonicznie (58 686 77 55).
 8. WAŻNE! W przypadku nie dokonania pełnej płatności za Zamówienie w terminie do 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Informację o odstąpieniu od umowy poprzedzona jest mailowym przypomnieniem do uiszczenia opłaty za Zamówienie pod rygorem anulowania Zamówienia.

§6

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeżeli zawierają Państwo Umowę jako Konsumenci, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, na zasadach wskazanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 60 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który zostanie Państwu dostarczony wraz z Towarem, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: recepcja@szarlota.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Towary, co do których następuje odstąpienie od Umowy, należy odesłać na następujący adres pocztowy: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.
  83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, KW SZARLOTA zwraca Państwu koszt zakupionego towaru oraz koszty dostawy do Klienta wybrane podczas składania zamowienia (Standard lub Premium). Zwrot tych kosztów nastepuje w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 8. KW SZARLOTA nie ponosi kosztów wysyłki towaru od Klienta do siedziby „Sprzedawcy”. Koszty zwrotu towaru ponoszone są przez „Kupującego” – zwroty przesłane na koszt „Sprzedawcy” nie będą przyjmowane.
 9. Zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy przez Klienta dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W PRZYPADKU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM (PRZY ODBIORZE) ZWROT NASTĘPUJE NA NUMER KONTA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej w niniejszym § 7 nie przysługuje Państwu, jeżeli dany Towar wyprodukowany zgodnie z Państwa specyfikacją lub dostosowany do Państwa zindywidualizowanych potrzeb (np. przeróbka mebli zgodnie z Państwa życzeniem).
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7

Postępowanie reklamacyjne

 1. KW SZARLOTA odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a także przesłany do Państwa razem z dostarczanym zamówieniem.
 3. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres KW SZARLOTA: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11w.
 4. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 5. KW SZARLOTA rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez KW SZARLOTA do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, KW SZARLOTA poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  2. żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 3 powyżej.
 9. WAŻNE! Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Dział Obsługi Klienta (tel. 58 686 77 55).

§8

Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez KW SZARLOTA usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez KW SZARLOTA, Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Regulamin może być bez jakichkolwiek ograniczeń pobierany ze strony szarlota.pl jako plik w formacie pdf, zapisywany na nośnikach pamięci oraz wydrukowany w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:
  1. Zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie,
  2. Możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  3. Możliwość dodawania opinii i komentarzy,
  4. Wysyłka newslettera – w razie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące
  1. połączenie z siecią Internet (o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 Mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny),
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. W zakresie wykonania Umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. 8 Regulamin,
  2. W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez KW SZARLOTA w sposób opisany poniżej,
  3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: recepcja@szarlota.pl lub wniesiona pisemnie na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie,
  5. Dołożymy starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki,
  6. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 8. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem m.in. w zakresie: (i) działania programów typu malware czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samo powielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika, (ii) obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, (iii) możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie powodowało powyższych niedogodności dla Kupującego.
 9. Informujemy, że do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, wprowadzane są następujące dane: Cookies, tj. krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu, w celu dostosowania wyglądu Sklepu do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§9

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest spółka KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964.;
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Umów. W tym celu dane mogą być powierzane do przetwarzania partnerom współpracującym z KW SZARLOTA przy realizacji Zamówień.
 3. W razie wyrażenia przez Państwo odrębnej zgody, KW SZARLOTA może przesyłać na podany przez Państwa adres e-mail w informację handlową dotyczącą Towarów w Sklepie.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym szarlota.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca może zmienić Regulamin, o czym Klienci posiadający Konto zostaną powiadomieni w drodze korespondencji e-mail. Zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (utworzenie Konta) poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Sprzedawcy, także drogą korespondencji e-mail.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie „Polityka Prywatności”.

Polityka prywatności i cookies

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), szarlota.pl wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.

DEFINICJE

 1. Administrator – KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w SZARLOCIE POD NUMEREM SZARLOTA 11, 83-400 KOŚCIERZYNA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, pod nr 0000345492, REGON 191311128, NIP 5911353964.;, będąca właścicielem Sklepu;
 2. Użytkownik/ Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://szarlota.pl
 4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Sprzedawca zbiera dane Klientów, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu, danych do fakturowania

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Tymi usługami możemy być, np.: usługa Newslettera. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta Sprzedawca będzie mógł także przetwarzać udostępnione dane Klienta w celach marketingowych naszych oraz naszych Partnerów lub innych podmiotów współpracujących.

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta w celach marketingu bezpośredniego;
 3. od dnia 25 maja 2018 r. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże Administrator dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. od dnia 25 maja 2018 r.Administrator ma prawo do przenoszenia danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Klienta oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, to posiada Klient prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Klienta może być:

 1. zgoda Klienta;
 2. umowa łącząca Sprzedawcę z Klientem;
 3. obowiązek prawny oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

UTRWALANIE, ZABEZPIECZENIA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWARTYCH UMÓW

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie głównej serwisu szarlota.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie , udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu (faktury VAT). W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta są:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, którym dane osobowe Klienta będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 2. podmioty, którym Sprzedawca zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 3. Partnerzy wymienieni tutaj:
  • Google AdWords
  • Google Analytics
  • DoubleClick
  • Criteo
  • Awin
  • Hotjar
  • Facebook
  • Klaviyo
  • Edrone
  • Homebook
 4. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, operatorzy płatności, firmy serwisujące oprogramowanie

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, Administrator będzie przetwarzać dane Klienta do czasu cofnięcia przez Klienta zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Klienta w Serwisach. Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Klienta przez okres 1 roku. Klient może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

PLIKI COOKIES

PODSTAWOWE INFORMACJE

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Na witrynie szarlota.pl są wykorzystywane następujące pliki cookies:

  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

ZAKRES DANYCH

Za pomocą technologii cookies szarlota.pl zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach. Gromadzone dane obejmują: adres URL witryny, którą Użytkownik odwiedzał przed trafieniem na strony internetowe Sprzedawcy, jak i adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na ww. stronach. szarlota.pl otrzymuje również informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będą wykorzystywane do profilowania,oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w Serwisie oraz w Internecie. Do tych samych celów ww. dane będą także wykorzystywać nas Partnerzy wymienieni w niniejszej Polityce Prywatności.

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

szarlota.pl jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

  1. optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
  3. analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
  4. mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
  5. dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
  6. zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził.

szarlota.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie dane gromadzone przez szarlota.pl w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z szarlota.pl, w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. szarlota.pl rekomenduje zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ szarlota.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem poniższej opisanych sytuacji) oraz nieusuwanie ich. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez szarlota.pl plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy szarlota.pl korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji Użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a szarlota.pl zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez szarlota.pl Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

DANE KONTAKTOWE

Wszyscy Klienci, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez szarlota.pl polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt e-mailowy: iod@szarlota.pl z wyznaczonym przez szarlota.pl inspektorem ochrony danych osobowych. Jeżeli Klienci uważają, że przetwarzanie przez szarlota.pl danych osobowych narusza przepisy prawa, każdy Użytkownik może po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwroty i reklamacje

W sklepie szarlota.pl dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dostępne produkty spełniały Państwa oczekiwania – były wysokiej jakości, wolne od wad. Niemniej jednak, każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego szarlota.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 60 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep szarlota.pl odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

ZWROTY

Jak zwrócić zamówiony towar:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o.
  83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
  , lub mailowy: recepcja@szarlota.pl
 • Każdy towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego szarlota.pl, paragraf § 6, Odstąpienie od Umowy.

REKLAMACJE

Jak zareklamować zamówiony towar:

 • W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego szarlota.pl
 • Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 • KW SZARLOTA rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez KW SZARLOTA do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, KW SZARLOTA poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna; Szarlota 11
 • WAŻNE! Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (recepcja@szarlota.pl) lub telefonicznie (58 686 77 55).

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego szarlota.pl, paragraf § 7, Postępowanie reklamacyjne.

Metody płatności

W sklepie szarlota.pl proponujemy następujące metody płatności za zamówienie:

 1. Płatność z góry
  1. płatność kartą płatniczą (debetową) lub kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego (Tpay) – opłata za zamówienie za pomocą kart Visa lub MasterCard;
  2. płatność przelewem elektronicznym – Przelewy24,
  3. przelew na rachunek firmowy KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O. – opłata za zamówienie na poniższy rachunek firmowy
   KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SPÓŁKA Z O.O.
   Szarlota 11
   83-400 Kościerzyna
   Numer konta: 78 1910 1048 2786 6348 6154 0001
   Prosimy wpisać numer zamówienia jako tytuł przelewu.

Wszystkie formy płatności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa Twoich danych.

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Goście,

Kompleks Wypoczynkowy Szarlota od lat dokłada wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczny i udany wypoczynek. W tych trudnych czasach, naszym priorytetem jest zachowanie jak najwyższego poziomu usług, dbając przy tym o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie. W tym celu wprowadziliśmy podwyższone standardy w kwestii higieny oraz organizacji pracy.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzone procedury bezpieczeństwa są dostosowane do aktualnych rozporządzeń i wytycznych stosownych organów. Aktualizujemy je na bieżąco wraz ze zmieniająca się sytuacją. Wszystkie wytyczne i obostrzenia dla funkcjonowania Hoteli i wszelkich miejsc noclegowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe Prosimy pamiętać, iż sytuacja jak również związane z nią wytyczne dynamicznie się zmieniają. Tym samym w trakcie pobytu procedury mogą się różnić od zaprezentowanych w niniejszym dokumencie.

RECEPCJA

 • Pomiar temperatury przy wejściu każdego Gościa do hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych odmowa przyjęcia Gościa do hotelu,
 • Stosowanie przez pracowników recepcji maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek,
 • Każdy Gość proszony jest o podpisanie Oświadczenia o swoim stanie zdrowia,
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w obrębie recepcji,
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce do recepcji oraz zachowanie wymaganej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce,
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji,
 • Jednorazowe długopisy dla Gości,
 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminali, kart pokojowych itp.
 • Pracownicy recepcji zachęcają Gości do częstego mycia lub dezynfekowania dłoni i zachowania odpowiedniego dystansu,
 • Zachęcanie Gości do ograniczenia bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcji i korzystania z telefonu znajdującego się w pokoju,
 • Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych w recepcji,
 • Umieszczenie w przestrzeniach publicznych instrukcji nt. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny,

POKÓJ HOTELOWY

 • Nasz personel zaopatrzony jest we wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, odzież ochronna),
 • Po każdym pobycie, poza dokładnym sprzątaniem i wietrzeniem pokoju, szczegółowej dezynfekcji podlegają wszystkie powierzchnie dotykowe jak oparcia krzeseł, półki, telefony, piloty, włączniki światła, klamki, itp.
 • W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników z Gośćmi oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia sprzątanie pokoju możliwe jest jedynie na wyraźne życzenie Gościa.
 • Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym,
 • Szlafroki i kapcie dostarczane na życzenie Gości,
 • Wyłączenie z użytkowania suszarek do włosów.

RESTAURACJA/ BAR/BOWLING

 • Pomiar temperatury przy wejściu każdego Gościa do restauracji/baru/bowlingu. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych odmowa wpuszczenia Gościa do restauracji/baru/bowlingu,
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji/baru/bowlingu,
 • Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami/krzesłami w salach kompleksu, barach oraz na bowlingu,
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, tac, karty menu, itp., po każdym Gościu,
 • Stosowanie przez pracowników restauracji, barów i bowlingu: maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek,
 • Zachowanie bezpiecznego dystansu na bowlingu poprzez wyłączenie dwóch torów.

PRZYSTAŃ

 • Pomiar temperatury przy wejściu każdego Gościa do wypożyczalni sprzętu wodnego oraz sportowego. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych odmowa wypożyczenia sprzętu sportowego lub pływającego.
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego,
 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolejce oraz zachowanie wymaganej odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce,
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa w wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego,
 • Każdorazowa dezynfekcja sprzętu wodnego oraz sportowego po każdym Gościu,
 • Stosowanie przez pracowników wypożyczalni sprzętu wodnego i sportowego: maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • Noszenie maseczki jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych i na terenie zewnętrznym obiektu,
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w newralgicznych punktach kompleksu,
 • Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu,
 • Korytarze i toalety poddawane są regularnej dezynfekcji,
 • Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa.

SPA

 • Na zabiegi Goście powinni umawiać się telefonicznie,
 • Zabiegi planowane będą w taki sposób, aby nie spotykać się na terenie Spa z innymi Gośćmi,
 • Przed wejściem do strefy spa Gość zobligowany jest do dezynfekcji dłoni- dostępnym na terenie spa preparatem.  Na terenie spa obowiązuje nakaz noszenia maseczki,
 • Przed zabiegiem pracownicy spa, którzy wyposażeni są w środki ochrony osobistej, przeprowadzą wywiad zdrowotny i w razie potrzeby dokonają pomiaru temperatury,
 • Gabinety są wietrzone na bieżąco, a powierzchnie zmywalne gruntownie dezynfekowane.

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

 • Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi,
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO,
 • Mierzenie temperatury przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu,
 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników,
 • Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.