Regulamin - Hotel Szarlota
Szarlota Kompleks Wypoczynkowy
left
right
Dorosłych
-
+
Wiek 3-5 dziecko
-
+
Zamknij
Wybierz

Napisz do nas

Jak dojechać?

+48 58 686 77 55

Rezerwuj online

Kup voucher

Rezerwuj kręgle/bilard

Regulamin

Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota
 

Pokoje Hotelowe / Domy Kaszubskie  / Domki Charlotta  /Dom Tarasowy / Domki Leśne

 1. Pokój w hotelu /domek wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00. Nie zdanie karty /kluczy /zegarka zgodnie z obowiązującą dobą hotelową spowoduje naliczenie kary w wysokości 50 PLN za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 3. Osoby przebywające na terenie Kompleksu podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt Ich w Kompleksie możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 09:00 w dniu wyjazdu.
 6. Kompleks uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Na wniosek osoby wynajmującej pokój /domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba. Wymagana jest jednak zgoda Recepcji oraz osoba ta musi dokonać formalności meldunkowych.
 8. W przypadku opóźnienia przyjazdu, bądź wcześniejszego wyjazdu Kompleks nie zwraca równowartości za utracone świadczenia. Powyższe dotyczy również utraty prawa do posiłków za niewykorzystane dni.
 9. Opiekunem Gościa jest Recepcja – telefon wewnętrzny numer 100.
 10. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Kompleks ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju w przypadku pokoju hotelowego, wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń.
 12. Na życzenie Gościa Kompleks świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem bądź podróżą, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu /domku, przechowywanie bagażu.
 13. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia w dniu przyjazdu stanu wyposażenia pokoju /domku i niezwłocznego powiadomienia Recepcji w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń. Gość oraz osoby wymienione w pkt. 3 ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody. Należność za straty reguluje się w Recepcji.
 14. Odpowiedzialność Kompleksu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji.
 15. Gość nie może przekazywać /podnajmować pokoju /domku osobom trzecim nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach /domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju /domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do komputerów.
 17. Palenie tytoniu w pokojach /domkach, klatkach schodowych i holu recepcyjnym jest zabronione. Koszt odświeżenia pomieszczenia to 500 PLN
 18. Przy rezerwacjach Kompleks zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500 – 1000 PLN (dotyczy osób poniżej 26 r.ż.).
 19. Opłata klimatyczna wynosi 3 PLN/ doba /osoba dorosła i uiszczana jest wyłącznie gotówką w Recepcji.
 20. Do dyspozycji Gości na terenie Kompleksu są dwie strefy parkingowe – nieodpłatna (parking główny) oraz odpłatna 35 PLN /doba – miejsca usytuowane przy budynku hotelowym. KW Szarlota nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, bądź pojazdu należącego do innego Gościa.
 21. Samochody parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych zostaną odholowane na koszt właściciela.
 22. Na terenie Kompleksu dozwolone jest przebywanie zwierząt odpłatnie ( 200 PLN /pobyt, niezaleznie od długości pobytu) z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy.Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz swobodnego poruszania się zwierząt. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów. Za wszelkie zniszczenia terenu oraz materialne szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom oraz być pozostawione samemu przez dłuższy okres czasu w pokoju lub na balkonie. W w/w przypadkach Kompleks zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju /domku, wyprowadzenia psa i doliczenia opłaty 500 PLN do kosztów pobytu. W przypadku pokoi hotelowych zwierzęta mogą przebywać w wybranych pokojach, po wcześniejszych ustaleniach z Recepcją.
 23. W pokoju /domku zabronione jest przechowywanie broni, amunicji oraz ładunków niebezpiecznych.
 24. Kompleks może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa zostaną odesłane na Jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Kompleks zobligowany jest do przechowania tych przedmiotów przez okres trzech miesięcy. Po upływie tego terminu przedmioty te zostaną przekazane na cele charytatywne lub do utylizacji.
 26. W Kompleksie w godzinach 22:00 – 06:00 obowiązuje cisza nocna z wyłączeniem imprez organizowanych przez Kompleks. Zachowanie osób korzystających z usług Kompleksu nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji KW Szarlota oraz pod numerami telefonu: 58/ 686 77 55 lub nr 100.
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Kompleks może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne szkody oraz opuszczenia terenu Kompleksu.
 28. Gość oraz osoby wymienione w pkt. 3 zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych, p.pożarowych oraz innych obowiązujących na terenie obiektu.W razie ich rażącego lub uporczywego naruszania KW Szarlota może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, przy czym wszystkie koszty z tym związane obciążają Gościa. W takim przypadku Gościowi nie przysługuje również zwrot opłaty za pobyt.
 29. Rozpalanie grilla na terenie Kompleksu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 30. Plac zabaw dla dzieci poniżej 12 lat przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Recepcja.
 32. Wystawianie faktury VAT – prosimy o wcześniejsze podanie danych do faktury, co skróci czas oczekiwania w dniu rozliczenia.
 33. Zaleca się opłacenie pobytu najpóźniej dzień przed wyjazdem, co skróci czas wymeldowania.

 

Chcesz zarezerwować pobyt?

Gwarancja najniższej ceny