PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Miło nam poinformować, iż wniosek KW Szarlota o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, został pozytywnie rozpatrzony przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich i w dniu 6 lutego 2019 r.  podpisaliśmy z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę o wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W wyniku podpisanej umowy jesteśmy w trakcie realizacji operacji pt.

„PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ KW SZARLOTY NA OBSZARZE OBJĘTYM DZIAŁANIAMI LGR MORENKA”.

Celem operacji jest wysoka aktywność mieszkańców na lokalnym rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zasoby i potencjał obszaru rybackiego.

Operacja dotyczy wyposażenia KW Szarlota w:

–  nowoczesny, certyfikowany zewnętrzny PLAC ZABAW dla dzieci oraz urządzenia typu fitness,

– nowoczesną i certyfikowaną KONSTRUKCJĘ ZABAWOWĄ o wymiarach 6,1 m x 6,1 m o wysokości 2,8 m, która zostanie zainstalowana w Clubiku – placu zabaw dla dzieci w budynku głównym, w skład której wchodzą m.in.: 2 armatki na sprężone powietrze trampolina, zjeżdżalnia rurowa, rolki do przechodzenia, mostek, panel kółko-krzyżyk,

– nowy, certyfikowany SPRZĘT PŁYWAJĄCY (kajaki), który będzie służył gościom w wypożyczalni sprzętu wodnego.

Operacja zapewni komplementarność z już posiadanym wyposażeniem Kompleksu. Zakup nowego sprzętu pozwoli zaoferować Gościom, zwłaszcza dzieciom, usługę lepszej jakości. Goście będą mieli pewność, że korzystają ze sprzętu bezpiecznego i certyfikowanego.

Wskaźnikiem rezultatu dla operacji będzie wzrost liczby rodzin z dziećmi odwiedzających Kompleks oraz korzystających z wypożyczalni sprzętu wodnego.

W wyniku realizacji operacji Beneficjent zamierza zwiększyć zasięg oddziaływania poprzez:

– wprowadzenie na rynek kompletnej i spójnej propozycji na rodzin z dziećmi,

– propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, turystów i mieszkańców Szarloty, wzrost liczby osób uprawiających sport oraz poprawienie sprawności fizycznej, samopoczucia w myśl hasła: w zdrowym ciele zdrowy duch,

– stworzenie bazy do rozgrzewki przed większym wysiłkiem fizycznym (uczestnictwo w spływie kajakowym, wycieczka rowerowa czy dłuższy spacer z kijkami),

– unowocześnienie placów zabaw, co poprawi konkurencyjność,

– zapewnienie bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom, dzięki lepszym parametrom technicznym sprzętu,

– wydłużenie sezonu,

– polepszenie jakości posiadanej infrastruktury i udoskonalenie już istniejącej.

Powyższa operacja wygenerowała nowe całoroczne miejsce pracy oraz nie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze i wodne.

Całkowity koszt realizowanej operacji wynosi 213 809,17 złotych, w tym koszty kwalifikowalne 173 828,60 złotych. Beneficjent uzyskał dofinasowanie na  kwotę 86 914,30 złotych, co stanowiło 50% poziom dofinansowania.

W dniach 11-22.03.2019 w Clubiku trwają prace montażowe KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ o wymiarach 6,1 m x 6,1 m o wysokości 2,8 m, w skład której wchodzą m.in.: 2 armatki na sprężone powietrze trampolina, zjeżdżalnia rurowa, rolki do przechodzenia, mostek, panel kółko-krzyżyk.

Przed realizacją operacji

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

W trakcie realizacji operacji

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Po realizacji operacji

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Przed realizacją Kajaki

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

W trakcie realizacji operacji Kajaki

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Po realizacji operacji Kajaki

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Przed realizacją plac zabaw

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

W trakcie realizacji operacji plac zabaw

 
 

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Po realizacji operacji plac zabaw